ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია ფილიალები და წარმომადგენლობები, უცხოური იურიდიული პირების ყაზახეთში

ბევრი იურიდიული პირების, მათ შორის არარეზიდენტი იურიდიული პირების (შემდგომში 'იურიდიული'), ხოლო მათი ჩატარების ბიზნეს საქმიანობა ხშირად აუცილებლობა ფართოვდება მათი ბიზნესის არა მარტო ფარგლებში მათი ქვეყანა მქონე, არამედ თანდასწრებით სხვადასხვა რეგიონებშიცკანონმდებლობით ყაზახეთის რესპუბლიკის უზრუნველყოფს კომერციული რეგისტრაცია ფილიალები და წარმომადგენლობები საქართველოს არარეზიდენტი კომპანიების ყაზახეთის რესპუბლიკაში. სამართლებრივი ასპექტები დაკავშირებული კომერციული რეგისტრაცია ფილიალები და წარმომადგენლობები, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ყაზახეთის რესპუბლიკის და საქართველოს კანონის"სახელმწიფო რეგისტრაციის იურიდიული პირების ფილიალები და წარმომადგენლობები' (შემდგომში"კანონი"). რეგისტრაციის პროცედურა თავისთავად რეგულირდება"ინსტრუქციის სახელმწიფო რეგისტრაცია იურიდიული პირების და რეგისტრაცია ფილიალები და წარმომადგენლობები"(შემდგომში"ინსტრუქციის'). ამდენად, იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საჭიროება დადგენის უცხოური იურიდიული პირის ფილიალი და წარმომადგენლობა საქართველოს ტერიტორიაზე ყაზახეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა იურიდიული პირი უნდა დაიცვას პროცედურები და დებულებები აღნიშნული სამართლებრივი აქტები. დასრულების გარკვეული ბიზნეს პროექტების კომპანიები ხშირად აწყდებიან ერთად უნდა აღმოფხვრას ადრე დადგენილი სტრუქტურული ერთეულების მიერ წარმოდგენილი არც ფილიალები ან წარმომადგენლობები. აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც პროცედურა რეგისტრაციის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის იურიდიული პირი არის საკმარისად ნათელი, ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული, ჩვენი აზრით, მოითხოვს მთელი რიგი განმარტებანი. კერძოდ, მიგვაჩნია, რომ, მნიშვნელოვანია, რომ განიხილოს ზოგიერთი ასპექტი დაკავშირებული გათვალისწინებული საპროცესო მოქმედებები, საჭირო ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული იურიდიული პირის (ლიკვიდაცია). იმის გათვალისწინებით, მიმდინარე სამართლებრივი დებულებები, ამ თემასთან დაკავშირებული, ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული იურიდიული პირის ვარაუდობს წარდგენის შემდეგ დოკუმენტებზე მარეგისტრირებელი ორგანო: მოწმობის ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, გადახდის შესაბამისი საფასური ასოცირდება ფილიალის (წარმომადგენლობის) ლიკვიდაცია. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული სია ამომწურავი არ არის და უნდა დასრულდეს შემდეგი მიზეზების გამო. პირველ რიგში, ფილიალები და წარმომადგენლობები არ აქვს ცალკე იურიდიული პირადობის კანონით ყაზახეთის რესპუბლიკაში. ამიტომ, ასეთი არ გვაქვს უფლებამოსილება, გადაწყვიტონ ქმედებები საკუთარი ლიკვიდაცია. ეს ორგანო, ფაქტობრივად, ეკუთვნის განსაკუთრებულად, რომ იურიდიული პირი, რომელიც მანამდე მიიღო გადაწყვეტილება დამყარების ამ ფილიალის (წარმომადგენლობის). როდესაც კითხვა პროცედურა ლიკვიდაცია ასახული ინსტრუქცია, ერთი შეიძლება მიიღოთ განცდა, რომ ფილიალის ან წარმომადგენლობის შეიძლება აღმოიფხვრას გარეშე უფლებამოსილი გადაწყვეტილება დამფუძნებელი იურიდიული პირის თავად.

თუმცა, რადგან ეს არის ფილიალის ან წარმომადგენლობის და ორივე აქვს შეზღუდული ქმედუნარიანობა, ასეთი დასკვნა მცდარი.

მეორეც, როგორც ერთ-ერთი ატრიბუტები ინდივიდუალიზაცია სტრუქტურული ერთეული შეიძლება ჰქონდეს ბეჭედი. ეს პროცედურა უნდა იყოს სათანადო წესით დამოწმებული შესაბამისი აქტი. თუმცა, ინსტრუქცია არ ითვალისწინებს ამ ასპექტის ან მესამე, ჩვენ გვჯერა, რომ კრედიტორები და კონტრაგენტებთან იურიდიული პირი უნდა იცოდეს, ლიკვიდაცია, მისი სტრუქტურული ერთეული, როგორც კომერციული გარიგებების შორის პირი და კრედიტორთა სხვადასხვა ხარისხით შეიძლება განხორციელდეს თავისი ფილიალის ან წარმომადგენლობის, რომ ლიკვიდირებული.

მეოთხე, უნდა აღინიშნოს, რომ ინსტრუქციის ასევე განსაზღვრავს, რომ საგადასახადო ორგანოებს ინფორმაციის მიმართ რაიმე განსაკუთრებული გადასახადები და მოსაკრებლები, რომლებიც იმის გამო, ანაზღაურდება სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი პირი მონაცემთა საფუძველზე მოძიებულია ეროვნული ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომრები რეესტრში.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საგადასახადო ორგანოს, წარმოადგინოს ინფორმაცია არყოფნის (ყოფნა) ნებისმიერი ვალდებულებების სტრუქტურული ერთეული, სანამ ხელისუფლება.

იმ შემთხვევაში თუ არსებობს რაიმე ვალდებულების, ფილიალის ან წარმომადგენლობის უნდა შეასრულოს ასეთი საგადასახადო ვალდებულება დადგენილი წესით, საგადასახადო კოდი. ამ შემთხვევაში არ არსებობს ვალდებულება, საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს მარეგისტრირებელი ორგანოს დამადასტურებელი მოწმობა არარსებობის ვალდებულებები. როდესაც კითხულობს, ეს დებულება და ინსტრუქცია, განმცხადებელი შეიძლება შეიქმნას შთაბეჭდილება, რომ აღნიშნული საგადასახადო ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ზომები, რათა უზრუნველყოს ინფორმაცია ვალდებულებები საკუთარი. უფრო მეტიც, გამოყენებით ლიტერატურული ინტერპრეტაცია ეს დებულება, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საგადასახადო ორგანოს, განახორციელოს ეს მოქმედება მხოლოდ იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს ეროვნული ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომრები რეესტრში.

როგორც ჩვენ გვესმის ის, რეგისტრაციისას ორგანო, თავის მხრივ, უნდა შეიყვანოთ წინასწარი მონაცემები ასოცირდება ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის იურიდიული პირი.

მიუხედავად ამისა, ის დებულებები, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ყაზახეთის რესპუბლიკის (შემდგომში"საგადასახადო კოდი'), უზრუნველყოფს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომლებიც დაკავშირებულია ლიკვიდაცია. მაგალითად, მუხლი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს ბრძანების შესრულების, საგადასახადო ვალდებულების იურიდიული პირი ექვემდებარება ლიკვიდაცია, ისევე როგორც შეწყვეტას და საქმიანობის სტრუქტურული ერთეული არარეზიდენტი იურიდიული პირის-ყაზახეთის რესპუბლიკაში. პუნქტი ცამეტი, - აღნიშნა მუხლი ითვალისწინებს, რომ შესრულების საგადასახადო ვალდებულებების სტრუქტურული ერთეული უცხოური იურიდიული ექვემდებარება ლიკვიდაცია უნდა განხორციელდეს პროცედურის შესაბამისად განცხადების წარდგენა საგადასახადო აუდიტი. ამდენად, საგადასახადო ორგანოები ახორციელებენ საგადასახადო შემოწმების საფუძველზე განაცხადა, აღნიშნული საგადასახადო განაცხადის ჩატარების დოკუმენტური ამოწმებს, მაგრამ არ წესით, ეს არის ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს ეროვნული ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომრები რეესტრში. ქვეშ, პუნქტი, მუხ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის დაკვალვა ცნებები, სახეები და ფორმები, საგადასახადო აუდიტი, კერძოდ, აუდიტის, გათვალისწინებული ამ მუხლის მე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, არის მოხსენიებული, როგორც ლიკვიდაცია აუდიტის გულისხმობდა ყოვლისმომცველი საგადასახადო აუდიტი. ეს უნდა იყოს წარმოქმნილი გათვალისწინებით, რომ მისი თქმით, მუხლი, მუხ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, ასეთი აუდიტის ეხება დაუგეგმავი აუდიტი და ხორციელდება იმ შემთხვევაში, ლიკვიდაციის სტრუქტურული ერთეულის არარეზიდენტი იურიდიული პირი. ხელმძღვანელობს ყველა ზემოთ ნორმები და არგუმენტები, ჩვენ გვჯერა, რომ ეს იქნება მგზავრობის, რათა დადგინდეს, რომ ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული უცხოური იურიდიული პირი ვალდებულია მოითხოვოს საგადასახადო აუდიტი. ამჟამად არ არსებობს საკმარისი და ადეკვატური სიცხადე მიმართ ამ საკითხზე მოქმედი ინსტრუქციით. მეხუთე, განხორციელების ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია იურიდიული პირი, გარდა იმისა, რომ უზრუნველყოფს სერტიფიკატი არარსებობის საგადასახადო დავალიანება, ინსტრუქცია, ასევე, ითვალისწინებს მინიჭება მოწმობის არარსებობის დავალიანება საბაჟო მოსაკრებლებისა და საბაჟო გადასახადი. ასეთი ინფორმაცია არ არის გათვალისწინებული განცხადება, შემდგომი მიმართული ტერიტორიული დაყოფა, სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ყაზახეთის რესპუბლიკის. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ინსტრუქციები"დებულებებს, რომლებიც დაკავშირებულია ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის იურიდიული პირი, არ არის საკმარისი მინიშნება ჩატარების აუცილებლობა საბაჟო ამოწმებს. ზოგადად პრაქტიკა შეიძლება არსებობდეს შემთხვევები, როდესაც სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის იურიდიული პირი, რა თქმა უნდა, მისი ბიზნესის შეიძლება განახორციელოს გარკვეული სახის საბაჟო ოპერაციების. ამგვარად, ჩვენ ვხედავთ, ზოგიერთი დაუსრულებლობის გამო სიცხადე შინაარსი ინსტრუქციის სფეროში პროცედურების ლიკვიდაცია სტრუქტურული ერთეული უცხოური იურიდიული პირი. ამის გათვალისწინებით და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს იქნება შესაბამისი რეკომენდაცია შემდეგ გადასინჯვის ამ კონკრეტული დებულება, ინსტრუქცია გამოიყენება ლიკვიდაციის შედეგად ბიზნესის იურიდიული პირის სტრუქტურული ერთეული:"შემდეგი დოკუმენტების ნუსხა, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ მარეგისტრირებელი ორგანოს დაწყების პროცედურა ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია ფილიალის (წარმომადგენლობის) იურიდიული პირი:)მიღების ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადახდის გარეშე საფასური გამოსვლით (მოხსნის) გარეშე ფილიალის (წარმომადგენლობის))დადგენილება მფლობელი იურიდიული პირი ან მისი უფლებამოსილი ორგანოს ან მფლობელი იურიდიული პირის მიერ უფლებამოსილი შემადგენელი დოკუმენტების ლიკვიდაცია ფილიალის (წარმომადგენლობის) იურიდიული პირი, რომელსაც ბეჭედი იურიდიული პირი)დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ინფორმაციის გამოქვეყნება ფილიალი (წარმომადგენლობა) ლიკვიდაცია ოფიციალურ ფონდი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ამდენად, მიგვაჩნია, რომ დანერგვა შემოთავაზებული ცვლილებები შევიდა გადასინჯვის ინსტრუქციის იქნება ინტერესების დაცვა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რათა უფრო დიდი ზომით, ისევე, როგორც ეს ხელს შეუწყობს თავიდან დაგვიანებით ლიკვიდაციის პროცესი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის იურიდიული პირი, რისკი, რომელიც იმის გამო, რომ იმ ვითარებაში, აღნიშნა, ამ სტატიაში. პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძალისხმევა გაკეთდა იმისთვის, რომ სიზუსტე ამ გამოცემაში, ეს არ არის განკუთვნილი, რათა უზრუნველყოს იურიდიული კონსულტაცია, როგორც ინდივიდუალური სიტუაციებში განსხვავებული იქნება და უნდა იყოს განხილული ექსპერტი და - ან იურისტი.